Szkolenia BHP – obowiązkowe ale czy konieczne?

Każdego roku miejsca pracy i pracodawcy zapewniają pracownikom wiele godzin szkoleń, w tym szkolenia BHP. Szkolenie jest powszechnie uznawane za ważny element programów kontroli zagrożeń zawodowych i zarządzania ryzykiem.

Coraz częściej właściciele firm chcą wiedzieć, czy nauka ta może przyczynić się do zmniejszenia obrażeń i chorób oraz czy koszty programów szkoleniowych można uzasadnić. Jest to ważne ze względu na miliony obrażeń i chorób oraz tysiące zgonów, które są zgłaszane co roku w miejscach pracy na różnych stanowiskach.

Czego dotyczy szkolenie?

Szkolenie BHP często składa się z instruktażu w zakresie rozpoznawania i kontroli zagrożeń, bezpiecznych praktyk pracy, właściwego używania środków ochrony indywidualnej oraz procedur awaryjnych i działań zapobiegawczych. Szkolenie może również pomóc pracownikom znaleźć dodatkowe informacje na temat potencjalnych zagrożeń. Może dać pracownikom i menedżerom większą aktywność we wdrażaniu programów kontroli zagrożeń lub wprowadzaniu zmian organizacyjnych, które zwiększają ochronę miejsca pracy. Niezbędne jest lepsze zrozumienie czynników przyczyniających się do pomyślnych wyników tego kursu. W tym celu przeprowadzono systematyczny przegląd.

Sposób przekazywania informacji i szkoleń

Najczęstszym tematem poruszanym podczas szkoleń jest ergonomia, a następnie zagrożenia bezpieczeństwa / urazów, a rzadziej zagrożenia chemiczne, biologiczne lub fizyczne. Cztery najczęściej stosowane metody dostarczania wiedzy to wykłady, materiały drukowane, praktyczna praktyka w realistycznym środowisku pracy i przekazywanie opinii uczniowi.

Wg badań wysokiej jakości dotyczących skuteczności tego treningu tylko 14 z 20 odpowiednich badań było wystarczająco wysokiej jakości, aby można je było uwzględnić w końcowej syntezie dowodów.

Wnioski z badań nad skutecznością szkoleń BHP

Istnieją mocne dowody potwierdzające ich skuteczność w zakresie ukierunkowanych zachowań pracowników w zakresie BHP.

-Wielkość i pozytywny kierunek obserwowanych do tej pory skutków dla wiedzy oraz postaw i przekonań są zgodne z dowodami dotyczącymi zachowań. Wciąż brakuje wystarczających dowodów na skuteczność szkolenia w zakresie wiedzy, postaw i przekonań, ponieważ istnieje zbyt mało badań o wystarczającej jakości spełniających kryteria istotności przeglądu.
-Nie ma wystarczających dowodów na ich skuteczność na zdrowie (takie jak urazy lub objawy), ponieważ występują niespójne i niewielkie skutki.
-Nie ma wystarczających dowodów na to, że szkolenie tego rodzaju z wysokim zaangażowaniem jest bardziej skuteczne niż szkolenie średnio / niskie zaangażowanie w wiedzę, postawy lub zdrowie w zakresie BHP, ponieważ istnieje zbyt mało badań o wystarczającej jakości spełniających kryteria istotności przeglądu.
-Nie ma wystarczających dowodów na to, że pojedyncza sesja szkolenia o dużym zaangażowaniu ma większy wpływ niż pojedyncza sesja treningu niskiego lub średniego zaangażowania na ukierunkowane zachowania bezpieczne i higieniczne, ponieważ obserwowane do tej pory efekty są bardzo małe

Jednak mimo tych niezbyt przekonywujących wniosków zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. e) ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednie informacje, instrukcje, szkolenia i nadzór, aby mogli pracować w sposób bezpieczny i bez ryzyka dla zdrowia. Należy zauważyć, że cło to NIE jest ograniczone „na tyle, na ile jest to praktycznie wykonalne” – jest cłem absolutnym.

 

Może Ci się również spodoba