Modernizacja dróg i ulic a projekty organizacji ruchu

Modernizacja dróg i ulic to nic innego, jak wykonywanie robót budowlanych mających na celu odtworzenie stanu pierwotnego danego odcinka drogi – tego typu profesjonalne usługi oferuje między innymi https://mzmartech.pl/. Modernizacja nie stanowi wykonywanej na bieżąco konserwacji i umożliwia używanie innych wyrobów budowlanych niż te, których użyto w stanie pierwotnym.

Przed przystąpieniem do modernizacji dróg i ulic należy przygotować odpowiednią dokumentację projektową. Przekazują się ją później wykonawcy prac budowlanych. Jeśli chodzi o prace związane z bieżącym utrzymaniem (takich jak na przykład naprawa uszkodzeń nawierzchni w danym miejscu), zazwyczaj gmina lub odpowiedni urząd wybiera raz na rok firmę, która będzie obsługiwać wszystkie zarządzane przez gminę drogi.

Przy większym zakresie prac, trzeba przygotować odpowiedni projekt organizacji ruchu, który wykonany będzie na podstawie aktualnego podkładu geodezyjnego. Dokumentacja do modernizacji drogi powinna zawierać między innymi projekt robót drogowych (który zawiera przekroje konstrukcyjne, plan sytuacyjny, a także profile podłużne i poprzeczne przekroje), przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Projekt organizacji ruchu jest dokumentem technicznym, w którym zawarte są rozwiązania dotyczące stworzenia nowej drogi lub modernizacji obecnej. Podczas jego tworzenia należy uwzględnić jednak takie czynniki, jak wszelkie możliwe zagrożenia, które mogłyby występować na danym odcinku, a także intensywność ruchu pojazdu w jego obszarze.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania muszą też być całkowicie zgodne z wszystkimi obowiązującymi prawami i normami, przede wszystkim z ustawą prawa o ruchu drogowym uchwaloną 20 czerwca 1997 roku. Należy również przygotować je według wszystkich rozporządzeń Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Projekt organizacji ruchu to część dokumentacji budowy drogi, a także budowy dojazdu do wszelkich obiektów, które przy niej się znajdują. Jednak, jeśli zmiana organizacji ruchu ma dotyczyć istniejącej już drogi, projekt organizacji ruchu staje się zupełnie samodzielnym dokumentem.

Możesz również polubić…